Được tổ chức bởi Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri của Văn Phòng Thu Thuế Quận Harris. Các thắc mắc xin gửi qua email [email protected] hoặc gọi số (713)-274-8200.

*Các mẫu đơn sẽ có sẵn để tới lấy trong vòng 24 tiếng. Các mẫu đơn phải tới lấy trong vòng 2 tuần sau khi nộp đơn*

* Bắt Buộc
Phạm Vi Này Là Một Phạm Vi Bắt Buộc Email Không Hợp Lệ
Phạm Vi Này Là Một Phạm Vi Bắt Buộc Tối thiểu 2 ký tự
Ví Dụ: 1001 Preston, 2nd Floor, Houston, TX 77002 Phạm Vi Này Là Một Phạm Vi Bắt Buộc Tối thiểu 2 ký tự
Phạm Vi Này Là Một Phạm Vi Bắt Buộc Số Phone Không Hợp Lệ
Tất cả Các Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri Bắt Buộc phải yêu cầu các mẫu đơn dài
Ví Dụ: các sự kiện cộng đồng, v.v.
Các mẫu đơn có thể lấy được tại cáVăn Phòng ở Downtown hoặc Spring Branch. Quý vị cũng có thể tới lấy các mẫu đơn tại bất kỳ Thư Viện Công Cộng Quận Harris nào. Xem bản đồ để tìm thư viện quận hạt gần nhất và liên lạc với họ về cách lấy mẫu đơn tại: https://www.hcpl.net/locations
Thứ Hai-Thứ Sáu. Downtown (văn phòng chính): 1001 Preston St. 2nd Floor, Houston (mở cửa từ 8 giờ sáng-4 giờ 30 chiều)
Thứ Hai-Thứ Sáu. Spring Branch: 11525 Todd St., Suite 100, Houston (mở cửa từ 8 giờ sáng-4 giờ 30 chiều)
Thư Viện Công Cộng Quận Hạt Harris
Nhận Mẫu Đơn Ghi Danh Cử Tri tại Downtowm hoặc Spring Branch

Downtown: 1001 Preston St., 2nd Floor, Houston (mở cửa từ 8 giờ sáng-4 giờ 30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Spring Branch: 11525 Todd St., Suite 100, Houston (mở cửa từ 8 giờ sáng-4 giờ 30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)

{{choice.name}}
Phạm Vi Này Là Một Phạm Vi Bắt Buộc

Yêu Cầu Tối Thiểu: 50; Yêu Cầu Tối Đa; 1,000. Các Mẫu Đơn Dài chỉ có sẵn cho Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri. Ghi Danh để trở thành một Thiện  Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri tại: www.harrisvotes.com/Voter-Registrar

Phạm Vi Này Là Một Phạm Vi Bắt Buộc

Yêu Cầu Tối Thiểu: 50; Yêu Cầu Tối Đa; 1,000. Các Mẫu Đơn Dài chỉ có sẵn cho Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri. Ghi Danh để trở thành một Thiện  Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri tại: www.harrisvotes.com/Voter-Registrar

Phạm Vi Này Là Một Phạm Vi Bắt Buộc

Yêu Cầu Tối Thiểu: 50; Yêu Cầu Tối Đa; 1,000. Các Mẫu Đơn Dài chỉ có sẵn cho Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri. Ghi Danh để trở thành một Thiện  Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri tại: www.harrisvotes.com/Voter-Registrar

Phạm Vi Này Là Một Phạm Vi Bắt Buộc
Yêu Cầu Tối Thiểu: 50; Yêu Cầu Tối Đa; 2,500
Phạm Vi Này Là Một Phạm Vi Bắt Buộc
Yêu Cầu Tối Thiểu: 50; Yêu Cầu Tối Đa; 2,500
Phạm Vi Này Là Một Phạm Vi Bắt Buộc
Yêu Cầu Tối Thiểu: 50; Yêu Cầu Tối Đa; 2,500
Phạm Vi Này Là Một Phạm Vi Bắt Buộc
Yêu Cầu Tối Thiểu: 50; Yêu Cầu Tối Đa; 2,500
Phạm Vi Này Là Một Phạm Vi Bắt Buộc
Thư Viện Công Cộng Quận Harris CHỈ trực tiếp nhận mẫu đơn

Xem bản đồ để tìm được thư viện quận gần nhất và liên lạc với họ về cách nhận mẫu đơn tại: https://www.hcpl.net/locations. Cả hai loại mẫu đơn dài và ngắn đã có sẵn tại các thư viện. Quý vị phải là một Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri để được dùng các mẫu đơn dài.