Vui lòng nhập một email hợp lệ

Các đơn khiếu nại về ADA, bao gồm những điều liên quan đến chính sách này, liên quan đến các lĩnh vực với Các Tiêu Chuẩn 2010 phải được chuyển ngay lập tức đến Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris Điều Hợp Viên ADA. Mẫu Đơn Khiếu Nại Khuyết Tật bằng điện tử để nộp có thể tìm thấy trên trang mạng tại www.harrisvotes.com. Tại mỗi địa điểm bầu cử cũng có sẵn Mẫu Đơn Khiếu Nại Khuyết Tật để điền, nếu khiếu nại phát sinh tại bất kỳ địa điểm bầu cử nào. Điều Hợp Viên ADA phải hiểu và tuân theo những thủ tục khiếu nại để giải quyết bất kỳ khiếu nại và kháng cáo nào. Những thủ tục có sẵn tại www.harrisvotes.com.

Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện bất kỳ yêu cầu nào cho đến 7 Giờ Tối Ngày Bầu Cử. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích quý vị nên nộp yêu cầu của quý vị trước ngày đó.