Tìm

Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris đã cam kết cung cấp kỹ nghệ giúp quý vị "dùng online thay vì xếp hàng". Quý vị có thể xác nhận tình trạng ghi danh cử tri bằng cách tìm dữ liệu ghi danh cử tri của Văn Phòng Ty Bầu cử.